https://www.tafeltennis.nu

Op veler verzoek het verder uitgewerkte vervolg van het plan van Lex Bruijn om de verenigingen directe en de hoogste zeggenschap te geven in de nttb.

Naar aanleiding van mijn vorige column waarin ik de Taskforce ‘Toekomst van de Bondsraad’ van advies voorzag, kreeg ik veel verzoeken om e.e.a. iets verder uit te werken. Aan die verzoeken voldoe ik natuurlijk graag.
Het is trouwens niet zo moeilijk, omdat ik, zoals eerder aangegeven, voor heel veel zaken leentjebuur heb gespeeld bij de KNBSB. Laat ik dan maar beginnen met het verminderen van de bestuurlijke drukte. Geen afdelingen meer en geen bondsraad. Dat scheelt al een hoop. Wat hebben we dan wel?

NTTB Congres
Het Congres is binnen de organisatiestructuur van de NTTB het hoogste orgaan, de algemene vergadering van de bond. Het Congres komt minimaal een keer per jaar bijeen (het liefst twee keer), in elk geval in het voorjaar. Alle verenigingen die lid van de NTTB zijn worden uitgenodigd een afgevaardigde naar het Congres te sturen. De werking van het Congres, de bevoegdheden, de toegang tot en het stemrecht worden vastgelegd in Statuten en Algemeen Reglement.

Bondsbestuur
Het Bondsbestuur is het orgaan van de NTTB waar het strategische beleid wordt voorbereid. Na vaststelling door het Congres van het meerjarenbeleidsprogramma is het Bondsbestuur uitvoerder van het beleid. De werking van het Bondsbestuur is vastgelegd in Statuten en Algemeen Reglement De leden van het Bondsbestuur worden door het Congres benoemd.

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht (CvT) is een commissie van het NTTB Congres en oefent ten behoeve van het Congres controle uit op het algemene beleid (sectie TTO en sectie VS) en het financiële beleid van het Bondsbestuur. De Commissie van Toezicht en het Bondsbestuur komen vier keer jaar bij elkaar in een formele vergadering. De taken en bevoegdheden van de Commissie van Toezicht zijn beschreven in Statuten en Algemeen Reglement. De leden van de Commissie van Toezicht worden voorgedragen op basis van kennis en competenties op een of meer van de volgende gebieden: Topsport, Talentontwikkeling, Verenigingsport, Financiën en Commercie/Communicatie/Marketing/Events. De leden van de Commissie van Toezicht worden door het Congres benoemd.

Bondsbureau
Het Bondsbureau is het orgaan dat uitvoering geeft aan het beleid. Het Bondsbureau is onderverdeeld in een Facilitair Bedrijf en 2 secties, te weten de sectie VS en de sectie TTO. Het Facilitair Bedrijf en de sectie VS vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur. De sectie TTO valt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch Directeur. De taken en bevoegdheden van de directie worden beschreven in een directiereglement. De directie legt aan het Bondsbestuur verantwoording af. Het Bondsbureau bestaat uit vaste medewerkers die worden ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen die bemand worden door vrijwilligers.

In willekeurige volgorde nog enkele belangrijke punten:
• Verenigingen zijn de baas. Geen Bondsraad meer die doet waar ze zin in heeft (meestal niets) en louter dient als applausmachine voor een HB.
• Ook de CvT legt jaarlijks verantwoording af aan het VC.
• Bestuur heeft alleen beslissingsbevoegdheid over uitvoeringszaken. Alle strategische besluiten, zoals wijziging van de competitieopzet dienen te worden voorgelegd aan het VS.
• Geen Papendal meer, maar voldoende Regionale TrainingsCentra (RTC) waar talentvolle jeugd extra kan trainen. Niet alleen op de zondag, maar elke morgen van bijvoorbeeld 7 tot 9. Financiering door NOC/NSF, NTTB, verenigingen en ouders.
• De afdelingscompetities worden vervangen door regionale competities georganiseerd door de competitiecommissie met een vertegenwoordiger in de sectie VS.
• Bestuur kan deelcongressen bij elkaar roepen voor specifieke belangenbehartiging. Bijvoorbeeld een congres alleen voor verenigingen met teams in de landelijke competitie en de hoofdklasse die kunnen beslissen over wijzigingen in de (opzet van) de landelijke competitie).
• Veel van de huidige commissies blijven bestaan o.a. scheidsrechterscommissie, racketcontrolecommissie, toetsingscommissie opleidingen, tuchtcommissie, commissie van beroep, reglementscommissie etc.
Natuurlijk zullen nog veel zaken verder uitgewerkt moeten worden, maar het lijkt mij een werkbaarder en betere structuur dan de huidige. Misschien dat de ingestelde Taskforce er beter aan doet zich te gaan verdiepen in de verdere uitwerking van dit plan, dan tijd te verdoen aan het bedenken van weer iets nieuws.

Deze column voor tafeltennis.nu is geschreven door Lex Bruijn.

Mobiele banner (footer)

Mobiele banner (footer) (2)